Algemene voorwaarden

1. Begrippen

1.1 – In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Fine Oak
De heer Johannes Boll, h.o.d.n. Fine Oak en/of Hans Boll Timmer- en Metselwerken, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 180791136, woonachtig te (4268 GR) Meeuwen aan de Ridder van de Merwestraat 8, kantoorhoudende te (4268 GD) Meeuwen aan de Moleneind 2 – 4;

Opdrachtgever
De rechtspersoon of natuurlijke persoon met wie een Overeenkomst wordt gesloten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn;

Overeenkomst
De overeenkomst tussen Opdrachtgever en Fine Oak met betrekking tot aanneming van werk.


2. Toepasselijkheid

 2.1 – Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst. 

2.2 – Deze algemene voorwaarden worden voorafgaand of bij het sluiten van de overeenkomst (digitaal) ter hand gesteld aan de Opdrachtgever. Tevens zijn deze algemene voorwaarden als pdf-bestand beschikbaar op de website van Fine Oak (www.fine-oak.nl). 

2.3 – Als de Opdrachtgever na afronding van de oorspronkelijke Overeenkomst een nadere opdracht verstrekt, zijn deze algemene voorwaarden ook op die Overeenkomst van toepassing, ongeacht of de algemene voorwaarden voorafgaand of bij het sluiten van die nadere overeenkomst ter hand zijn gesteld. 

3.  Totstandkoming en inhoud van de Overeenkomst 

 3.1 – Een door Fine Oak uitgegeven offerte is een aanbod met een geldigheidsduur van 45 dagen . Dit aanbod kan worden aanvaard door een daartoe strekkende mondelinge of schriftelijke (elektronische) mededeling. 

3.2 – Ter bevestiging van de Overeenkomst zal Fine Oak een opdrachtbevestiging toesturen aan de Opdrachtgever. In de opdrachtbevestiging is minimaal vastgelegd welke werkzaamheden zijn begrepen in de opdracht en welke betalingsverplichting daartegenover staat.

3.3 – Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn de tekeningen, technische specificaties en voorwaarden van de Opdrachtgever niet van toepassing. Voor zover deze stukken wel van toepassing zijn verklaard in de Overeenkomst, prevaleren deze algemene voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

3.4 – Alle niet met name in de Overeenkomst genoemde werkzaamheden maken geen deel uit van de Overeenkomst. 

4.  Verplichtingen Opdrachtgever 

4.1 – De Opdrachtgever is verplicht Fine Oak adequaat te informeren over alle feiten en omstandigheden die relevant zijn voor de uitvoering van de in de Overeenkomst genoemde werkzaamheden en die hem kenbaar zijn. In het bijzonder behoren daartoe de feiten en omstandigheden met betrekking tot de bodemgesteldheid, waaronder de aanwezigheid van verontreiniging, archeologische vondsten of kabels en/of leidingen. 

4.2 – Voor zover de Opdrachtgever informatie verstrekt, staat hij in voor de juistheid daarvan. Fine Oak is niet aansprakelijk voor schade die de Opdrachtgever leidt ten gevolge van de onjuistheid van informatie die door of namens hem is verstrekt. 

4.3 – De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat de locatie waarop de overeengekomen werkzaamheden zullen worden uitgevoerd, uiterlijk op de overeengekomen dag van aanvang van de werkzaamheden toegankelijk is. De Opdrachtgever verwijdert zich bovengronds aan de oppervlakte bevindende obstakels, die de werkzaamheden van Fine Oak of de kwaliteit van het werk nadelig kunnen beïnvloeden. 

4.4 – De Opdrachtgever zorgt voor de levering van voldoende elektriciteit en water op het terrein waar de werkzaamheden worden verricht. 

4.5 – De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat Fine Oak tijdig voor aanvang van de werkzaamheden kan beschikken over de voor uitvoering van het werk benodigde publiekrechtelijke goedkeuringen en vergunningen. 

4.6 – De opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem voorgeschreven werkwijzen en/of materialen. 

4.7 – De Opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor het aangeven van de juiste verticale maatvoering, in het bijzonder de hoogte van de vloer van het bouwwerk. 

5.  Kwaliteit van het werk

5.1 – Fine Oak verplicht zich in ieder geval het werk uit te voeren met inachtneming van en conform de eisen van goed en deugdelijk werk. 

5.2 – Voor zover de Opdrachtgever het werk wil laten voldoen aan specifieke kwaliteitseisen, dient hij dat voor het tot stand komen van de Overeenkomst uitdrukkelijk te melden aan Fine Oak. Fine Oak is slechts gehouden het werk te laten voldoen aan specifieke kwaliteitseisen als in de Overeenkomst is opgenomen dat het werk zal worden uitgevoerd in conform deze eisen. 

5.3 – De Opdrachtgever is zich ervan bewust dat de natuurlijke materialen waarmee Fine Oak werkt (waaronder alle soorten hout, vooral eikenhout), onderhevig is aan de weersinvloeden. Na oplevering van het werk kan de vochtigheidsgraad van het hout veranderen, waardoor het hout scheurvorming kan gaan vertonen. Deze scheurvorming heeft, behoudens uitzonderingsgevallen, geen invloed op de draagkracht van de constructie. Scheurvorming van natuurlijke materialen is geen gebrek in het opgeleverde werk, tenzij uit een onafhankelijk opgesteld deskundigenrapport blijkt dat de hechtheid van de constructie wordt aangetast door de scheurvorming. 

6.  Graafwerkzaamheden

6.1 – Voor zover mechanische graafwerkzaamheden tot de opdracht behoren, zal Fine Oak een KLIC-melding doen en handelen conform de WION en/of WIBON. 

6.2 – Partijen kunnen, in afwijking van het bepaalde in 6.1, overeenkomen dat de Opdrachtgever de KLIC-melding verzorgt. 

7.  Aanvang van het werk; uitvoeringsduur 

7.1 – Fine Oak zal in overleg met de Opdrachtgever een realistische planning opstellen. 

7.2 – Als het niet mogelijk is dat Fine Oak op de overeengekomen week zijn werkzaamheden aanvangt, zal de Opdrachtgever Fine Oak zo vroeg mogelijk, doch uiterlijk twee weken voor aanvang van de overeengekomen werkzaamheden waarschuwen. 

7.3 – Als de werkzaamheden door voor rekening van de Opdrachtgever komende omstandigheden niet in de overeengekomen week aanvangen zal met Fine Oak een nieuw aanvangsmoment moeten worden overeengekomen welke past in de planning van Fine Oak. 

7.4 – Als de aanvang of de voortgang van het aan Fine Oak opgedragen werk wordt vertraagd door overmacht, door voor rekening van de Opdrachtgever komende omstandigheden of door wijziging van de overeenkomst, dient de daaruit voor Fine Oak voortvloeiende schade door de Opdrachtgever te worden vergoed. 

7.5 – Voor zover Fine Oak een opleverdatum heeft genoemd in de offerte of in de Overeenkomst, geldt die datum als richtdatum en niet als fatale termijn. Fine Oak heeft een inspanningsverplichting om het werk uiterlijk op de genoemde datum op te leveren. Voor zover partijen een afdwingbare opleverdatum willen overeenkomen, dient dat expliciet in de Overeenkomst te worden opgenomen. 

8.  Verzekering

8.1 – Indien de aard en omvang van de werkzaamheden daartoe aanleiding geeft, zal Fine Oak voor het werk een passende CAR-polis afsluiten. De premie van de betreffende polis wordt doorbelast aan de opdrachtgever. 

8.2 – De Opdrachtgever is verplicht het eventuele eigen risico dat Fine Oak ingeval van schade heeft, aan Fine Oak te vergoeden. 

9.  Aansprakelijkheid

9.1 – Als Fine Oak de op hem rustende verplichtingen niet nakomt en de Opdrachtgever hem daarom in gebreke stelt, zal de ingebrekestelling schriftelijk geschieden en zal de Opdrachtgever Fine Oak daarbij een redelijke termijn stellen om alsnog zijn verplichtingen na te komen. 

9.2 – De verplichting van Fine Oak tot het betalen van schadevergoeding, op welke grondslag dan ook, is te allen tijde beperkt tot 50% van de hoogte van de aanneemsom. Deze bepaling geldt zwaarwegend tussen partijen. 

10.  Eigendomsvoorbehoud

10.1 – Zolang de Opdrachtgever geen volledige betaling ter zake van de Overeenkomst heeft verricht, blijven de geleverde materialen voor rekening en risico van de Opdrachtgever en hetzij verwerkt, hetzij onverwerkt, eigendom van Fine Oak. 

10.2 – Dit eigendomsvoorbehoud strekt zich ook uit over de door de Opdrachtgever reeds betaalde materialen, indien en voor over door de opdrachtgever andere, ook later geleverde, materialen onbetaald blijven. 

11.  Geschillen

11.1 – Tenzij partijen in de Overeenkomst anders zijn overeengekomen worden alle geschillen – daaronder begrepen die, welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd – die naar aanleiding van de Overeenkomst of van overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn tussen de Opdrachtgever en Fine Oak mochten ontstaan, beslecht door arbitrage overeenkomstig het Reglement van de Raad van Arbitrage voor de Bouw zoals dit geldt op de dag van totstandkoming van de Overeenkomst. 

11.2 – Fine Oak heeft het recht om in plaats van een beroep op de geschillenregeling zoals vermeld in artikel 10.1 een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het arrondissement van Fine Oak. 

11.3 – Als een bepaling van deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk door enige rechter of arbiter als nietig of onredelijk bezwarend wordt gekwalificeerd, wordt deze geacht te zijn geconverteerd in een bepaling die, voor zoveel mogelijk met behoud van de inhoud en strekking daarvan, niet als zodanig kan worden aangemerkt. 

11.4 – De partij die in een arbitrageprocedure of een gerechtelijke procedure het meest in het ongelijk wordt gesteld, zal alle daadwerkelijk juridische kosten van de andere partij vergoeden. Tot die kosten worden zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten gerekend.